หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยน้ำหอม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ศาสนสถานในตำบลห้วยน้ำหอม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ำหอม
วิสัยทัศน์
“พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ
เส้นทางการคมนาคมก้าวหน้า จรรโลงวัฒนธรรมประเพณี
รักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพดีถ้วนหน้า วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 


 
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2565  
 

โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2565 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน 100 ล้านต้น
1. ที่มาและความสำคัญ
ด้วยได้รับแจ้งจากอำเภอลาดยาวแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยรับแจ้งจากกรมป่าไม้ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้จึงขอเชิญชวนกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2565  เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาการ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อำเภอจึงขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565  (วันวิสาขบูชา)                หรือวันที่เห็นสมควร โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นเห็นสมควรพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ตามตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน 100 ล้านต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม  ตระหนักเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่มีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีต่อไป จึงได้จัดทำโครงการวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2565 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน 100 ล้านต้น       เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลห้วยน้ำหอมให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นลดปัญหาโลกร้อน  และเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลห้วยน้ำหอมให้มากขึ้น
2. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
3. เพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอาการ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน
3. เป้าหมาย
3.๑ พื้นที่เป้าหมาย
3.1.1  พื้นที่เป้าหมายหลัก คือ  หมู่ที่ 1 – 10 และ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
3.1.2  พื้นที่เป้าหมายรอง คือ สถานศึกษา, รพ.สต.ในเขตตำบลห้วยน้ำหอม
3.๒ กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำหมู่บ้าน/สมาชิก อบต.
- สถานศึกษาในเขตตำบล (4 โรงเรียน,2 ศพด.,กศน1)      
- รพ.สต. ในเขตตำบล รวม 2 แห่ง          
- ผู้บริหาร/สมาชิก อบต./พนักงานส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่ อบต.        
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
4.๑. เขียนโครงการและกิจกรรมเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
4.๒.  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน 100 ล้านต้น
3.1 จัดเตรียมพันธ์กล้าไม้โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะกล้าไม้ ตามโครงการ  
    ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จำนวน  500 ต้น
3.2 กิจกรรมปลูกกล้าไม้ โดยจะดำเนินจัดกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้
3.2.1 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม จำนวน 50 ต้น
(ดำเนินการวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม)
3.2.2 พื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 1 – 10  หมู่ละ 33 ต้น รวมทั้งสิ้น 330 ต้น
(ดำเนินตั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 – สิงหาคม 2565)
3.2.3 สถานศึกษาในเขตตำบลห้วยน้ำหอม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
      ในพื้นที่ จำนวน 120 ต้น (ดำเนินตั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 – สิงหาคม 2565)
4. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
5. สถานที่ดำเนินงาน
    - พื้นที่หมู่ที่ 1 – 10 ตำบลห้วยน้ำหอม
   - พื้นที่สถานศึกษาในเขตตำบล        
   - รพ.สต. ในเขตตำบล รวม 2 แห่ง          
   - พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
6. ระยะเวลาการดำเนินงาน
  พฤษภาคม 2565 – สิงหาคม 2565
7. งบประมาณ
-
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้  เกิดใจรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่า
    ไม้และสิ่งแวดล้อม                  
2. กลุ่มเป้าหมายได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชน เกิดประสบการณ์  
    การเรียนรู้ที่ดี
3. เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานราชการ
    ในพื้นที่ โรงเรียนและประชาชน
4. จำนวนต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์เพิ่มขึ้น
5. ช่วยลดความร้อนและให้ร่มเงาในพื้นที่โดยรอบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2565 เวลา 11.01 น. โดย คุณ สุนันทา เขียนประเสริฐ

ผู้เข้าชม 73 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทร : 086-440-7697,086-440-7633
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
จำนวนผู้เข้าชม 12,242,428 เริ่มนับ 12 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-440-7697