หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม เรื่อง แต่่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
คำสั่ง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม [ 11 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติ [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 29 พ.ค. 2557 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)