หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยน้ำหอม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ศาสนสถานในตำบลห้วยน้ำหอม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ำหอม
วิสัยทัศน์
“พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ
เส้นทางการคมนาคมก้าวหน้า จรรโลงวัฒนธรรมประเพณี
รักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพดีถ้วนหน้า วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้

ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
ด้านการอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนแก่ อปท. และหน่วยงานอื่น

เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น

ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทร : 086-440-7697,086-440-7633
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
จำนวนผู้เข้าชม 15,539,294 เริ่มนับ 12 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-440-7697